Документа

Статут Основне школе „Карађорђе Петровић“

Правилник о раду

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о поклону

Правилник о заштити од пожара

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-
корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о
његовим ефектима

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правила понашања деце, ученика, запослених, родитеља односно других законских заступника и других лица

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Пословник о раду Савета родитеља

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује основна школа

Правилник о испитима

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Пословник о раду Ученичког парламента

Годишњи план рада школе за 2022/2023. годину  

Развојни план школе за период од 2022 / 2027. године

Извештај родна равноправност за 2023

Родна равноправност план за 2023

Родна равноправност план за 2024

Одлука о избору уџбеника за други и шести разред за школску 2024/2025. годину